Agencia Búlgaro Traducciones - Los mejores profesionales del idioma búlgaro
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
 
 
Вашите права,когато се движите
в рамките на Европейския съюз
 
 
 
 
 
 
 
Р Е Г Л А М Е Н Т И   Н А   С Ъ В Е Т А
 
РЕГЛАМЕНТИ НА ЕС ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
 
- на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
  
 
Рeгламент (ЕО) № 987/2009 
Рeгламент (ЕО) № 883/2004
Поправка на Регламент (ЕО) № 883/2004
 
 
- на ИСПАНСКИ ЕЗИК
 
Reglamento (CE) n°987/2009 
Reglamento (CE) n° 883/2004
 
 
Структурирани електронни документи
 
Правилата за модернизирана координация изискват данните да се обменят по електронен път между институциите най-късно от 1 май 2014 г. Това ще се извършва чрез системата EESSI. С въвеждането на структурираните електронни документи се цели улесняване и повишаване на ефективността на обмена на данни между институциите. По време на преходния период между 1 май 2010 г. и 1 май 2014 г. могат да се използват хартиени версии на електронните документи. 
 
 
Преносими документи
(предишни формуляри тип Е)
 
 
* Какво означава преносим документ?
 
Преносимите документи заместват предишните формуляри тип Е. Те се издават от компетентните институции за социална сигурност там, където сте осигурени.
 
Всеки документ е за отделно лице (възможно е да включва членове на семейството) и съдържа техните имена и другиданни. Службата за социална сигурност, която издава документа, го подписва и подпечатва.
 
* Как можем да разпознаем преносимия документ?
 
Всеки преносим документ за координиране на социалната сигурност има в горния си ляв ъгъл знамето на ЕС, в горния десен ъгъл - препратка към координирането на системите за социална сигурност, а в долната част е посочена издаващата го институция. Единственото изключение е Европейската здравноосигурителна карта.
 
* Какво ще стане, ако изгубя преносим документ?
 
Трябва незабавно да информирате службата за социална сигурност, която го е издала, и да следвате нейните указания. Те могат да се различават в отделните странии в зависимост от вида на документа. По принцип няма да изгубите правата, удостоверени в загубения документ.  
 
Здравеопазване
 
* Какво представлява Европейската здравноосигурителна карта?
 
Eвропейската здравноосигурителна карта е преносим документ, доказващ правото ви да получите необходими здравни грижи при временен престой в чужбина, тоест в страна, различна от тази, в която пребивавате постоянно. Всеки човек, осигурен от схема за задължително здравно осигуряване в една от държавите-членки на ЕС, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия или Швейцария, има право на Европейска здравноосигурителна карта.
 
* Какъв формуляр ми е нужен, за да се регистрирам за здравни услуги в страната, в която живея, ако съм осигурен другаде (формуляр S1)?
 
Формулярът S1 ви позволява да се регистрирате за здравни услуги, ако живеете в държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но сте осигурени в друга страна.
 
Обикновено такъв е случаят при лица, които след пенсионирането си отиват да живеят в чужбина. Този формуляр може да бъде полезен и за членовете на семействата на работници мигранти, които са пребивавали в страната си на произход, но сега са осигурявани от страната, където работи член на тяхното семейство.
 
Този формуляр съответства на предишните формуляри E106, E109, E120 и E121.
 
* Какъв формуляр ми е нужен за достъп до планирано лечение в друга страна (формуляр S2)?
 
Формулярът S2 ви позволява да докажете правото си на планирано лечение в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Трябва да го получите от вашата здравноосигурителна институция преди да заминете и след това да го представите на здравноосигурителната институция в страната, където ще бъдете лекувани.
 
Ще ви бъде предоставено лечение при същите условия (здравни грижи и заплащане) като на гражданите на тази страна. Това може да означава, че трябва да заплатите в брой част от разходите.
 
Този формуляр съответства на предишния формуляр E112.
 
* Бях трансграничен работник (т. нар. „пограничен работник“). Какъв формуляр ми е нужен за достъп до здравни грижи в страната, в която работех преди (формуляр S3)?
 
Формулярът S3 дава право на бивши трансгранични работници да се лекуват в страната, в която са работили. Лечението може да бъде ново или да е продължение на медицинска процедура,започнала още когато работникът е работил там
 
 
Трудови злополуки и професионални болести
 
* Какъв формуляр ми е нужен за удостоверяване на трудова злополука или професионална болест в друга страна (формуляр DA1)?
 
Формулярът DA1 ви дава право на медицинско лечение при условия, запазени за случаите на трудови злополуки и професионални болести в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.
 
Този формуляр съответства на предишния формуляр E123.
 
 
Безработица
 
* Какъв формуляр ми е нужен за удостоверяване на периоди на осигуряване в други страни, за да кандидатствам за обезщетения за безработица (формуляр U1)?
 
ФормулярътU1 удостоверява периодите ви на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия,Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията ви за безработица.
 
Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна / последните страни, където сте работили, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение.
 
Този формуляр съответства на предишния формуляр E301.
 
* Какъв формуляр ми е нужен, за да получавам обезщетенията си за безработица, докато си търся работа в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария (формуляр U2)?
 
ФормулярътU2 е разрешението, което ви е нужно, за да прехвърлите вашите обезщетения забезработица. Можете да го получите в националната служба по заетост на страната, в която сте останали без работа, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която искате да си търсите работа.
 
Този формуляр съответства на предишния формуляр E303.
 
* Какво означава, ако получа формуляр U3?
 
Формулярът U3 е предупреждение от приемащата институция в страната, в която си търсите работа. Това означава, че тази институция е предупредила институцията в страната, която плаща обезщетенията ви за безработица, че вашето положение се е променило и че тези промени трябва да бъдат взети под внимание с оглед на преразглеждане на плащането на вашето обезщетение.
 
Формулярът U3 се изпраща като предупреждение, че вашите обезщетения могат да бъдат намалени или спрени в резултат на обмена на информация между институциите. Ако получите формуляр U3, трябва да се свържете с институция във вашата страна, за да проверите дали положението ви се е променило.
 
 
Пенсии
 
* Какво представлява обобщаващата бележка или документ P1?
 
За повече информация прочетете тук.
 
 
Командироване
 
* Какъв формуляр ми е нужен, за да докажа, че съм осигурен в друга страна, а не в тази, в която работя (формуляр A1)?
 
Формулярът A1 е съобщение относноприложимото законодателство. Той е полезен в случаи, когато от вас може дапоискат да докажете, че плащате социалноосигурителни вноски в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.
 
Обикновено такъв е случаят с командированите работници или с хората, които работят в повече от една страна едновременно. Този формуляр съответства на предишните формуляри E101 и E103. 
 
 
Вашите заявления
 
* Какво представлява органът за свръзка?
 
Съгласно правилата на ЕС закоординиране на системите за социална сигурност всяка страна трябва да определиорган за свръзка, който да отговаря на исканията на информация и помощ от другиинституции и граждани.
 
* В какъв срок мога да обжалвам решението на институция за социална сигурностпо моя случай?
 
Всяка страна определя свои срокове и процедури за обжалване наадминистративно решение. Много важно е да действате бързо и да сте сигурни, чеще спазите тези срокове. Поискайте съвет от вашите национални институции.
 
* Ще се пенсионирам, след като работих в няколко страни. От коя от тях трябвада поискам да ми плаща пенсия?
 
Ако сте живели и работили в няколко държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, можете да поискате пенсия за инвалидност или за старост в страната, в която живеете, ако сте били осигурявани там.
 
Институциите в нея ще препратят заявлението ви до компетентната институция, дори ако тя се намира в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. За дата на подаване на заявлението ще бъде смятана датата, на коятото е било изпратено до правилната институция.
 
Заявление за пенсия за старост може да се изпрати до институцията в страната, където сте били осигурени за последно, ако никога не сте били осигурени в страната, в която живеете.
 
* Какво ще стане с документите, които институциите са ми издали преди 1 май 2010 г.?
 
Всички документи, свързани с координиране на социалната сигурност (това означава формуляри тип Е, европейски здравноосигурителни карти и временни удостоверения), издадени от компетентни органи съгласно предишните правила за координиране, продължават да бъдат валидни до изтичането на техния срок или докато бъдат изтеглени или заменени от компетентната институция.
 
Те ще бъдат взети под внимание от институциите дори след датата на прилагане на новите разпоредби за модернизиране на координацията на системите за социална сигурност на 1май 2010 г.
 
 
.
Европейска здравноосигурителна карта
 
 
Tarjeta Sanitaria Europea
Научете повече за нея
 
 
(можете да го попълните on-line,
източник: Електронно правителство на Р.България -www.egov.bg)
 
 
 
Editor de páginas web alojado en Vistaprint