Agencia Búlgaro Traducciones - Los mejores profesionales del idioma búlgaro
Пълномощни, декларации, договори
 
ОБРАЗЦИ ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ
 
Какъв трябва да е текстът на документа?
Текстът на пълномощното, декларацията, договора и други зависи както от Вашата воля, така и от законовите изисквания. По-долу Ви предоставяме примерни бланки на документи, които след като попълните, могат да бъдат нотариално заверени в Посолството на Република България.
 
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 
Искам да направя пълномощно за продажба на имот
Нотариалната заверка на пълномощно за разпореждане с имот включва заверка на подписа на лицето и заверка на съдържанието на документа. Задължително към пълномощното трябва да са приложени и нотариално заверени декларации по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД.
Пълномощното за продажба на имот е изрично: трябва подробно да е описан имота като местонахождение, квадратура, трябва да са описани прилежащите към него мазе или таван, идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж или от дворното място. Трябва да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена и т.н. Ако човекът, който упълномощавате, е съсобственик на имота или ще се явява като пълномощник и на трети лица, в пълномощното трябва изрично да се добави, че същият има право да договаря сам със себе си като пълномощник или като съсобственик.
Четете внимателно документите, които подписвате. Не упълномощавайте хора, които не познавате или на които нямате достатъчно доверие. Пълномощното е документ, който се подписва само от страната, която го издава. Упълномощеният няма задължение да свърши възложеното. За да уредите тези отношение Ви е необходим допълнителен договор, подписан от двете страни.
 
Искам да направя пълномощно на човек в България,
но се намирам в Испания. Как да постъпя?
Заверката на документи в чужбина може да стане по два начина:
1) Първият е да заверите документите при българския консул. За българския консул важат същите правила като за заверки при български нотариус.
2) Ако това ви е невъзможно, може да заверите документа пред испански нотариус. Тъй като Испания е членка на Хагската конвенция, след заверката на нотариуса трябва да се постави АПОСТИЛ в Ilustre Colegio de Notarios на съответната Автономна област. Апостил на изготвен от испански нотариус документ не може да бъде поставен в България. След нотариалната заверка и поставянето на апостила следва да направите официален превод на документа, извършен от заклет преводач в Испания.
 
Мога ли да направя генерално пълномощно?
Възможно е, но много малко са институциите в България, които признават такова пълномощно. За да Ви свърши работа, най-добре е да посочите точно за какво издавате пълномощното: например за представляване пред банки, за снабдяване с документи, за подписване на договори, за получаване на пенсия. Пълномощните за разпореждане с недвижим имот /продажба, дарение, учредяване на ипотека/ са изрични, може да дадете пълномощно за имот, но трябва да опишете имота, да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена, да договаря сам със себе си или като пълномощник и на трети лица и т.н.
 
Имат ли срок пълномощните? Как да оттегля пълномощно?
Ако не сте посочили срок, за който важи, то пълномощното е безсрочно и е в сила докато упълномощителят е жив или докато не го оттегли. За да оттеглите пълномощно трябва да имате валиден документ, подписан от упълномощения, от който да е видно, на коя дата сте го уведомили за оттеглянето на пълномощното. Това може да стане по няколко начина: пълномощеният да ви подпише декларация, че е уведомен, или да му изпратите нотариална покана, с която го уведомявате. При оттегляне на пълномощно задължително трябва да уведомите и нотариусът, който го е заверил. Ако искате да оттеглите пълномощно и се намирате в Испания, трябва да направите следните документи:
 
Искам да продам имота си. Какви документи са ми необходими?
Всеки имот е с различна документация и за всеки имот са необходими различни документи. Нотариусът не може да ви каже какви документи са ви необходими по ваш преразказ за това, какво се е случвало с имота ви през годините. За да имате точен отговор и пълна яснота, трябва предварително да представите четливи пълни копия на документите, които имате. Тук са представени ПРИМЕРНИ необходими документи за продажба и/или ипотека върху имот.
 
 
Editor de páginas web alojado en Vistaprint