Agencia Búlgaro Traducciones - Los mejores profesionales del idioma búlgaro
ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПРОИЗВЕДАТ ДЕЙСТВИЕ В ИСПАНИЯ
 
На 30 април 2001г. влезе в сила за Република България Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
Във връзка с прилагането на конвенцията, даваме следните разяснения:
Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина - чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (apostille). По своята същност и съдържание заверката с “апостил” представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Специфичното е това, че снабдените с оригинален “апостил” документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация (от други, висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят).
 
1. Изисквания към ДОКУМЕНТИТЕ:
Българските документи, предназначени да произведат действие на територията на Испания, трябва да бъдат снабдени с “апостил”.
 
Удостоверението има квадратна форма със страна най-малко 9 см.
             
APOSTILLE
/Convention de la Haye du 5 octobre 1961/
              
1.  Държава: ………………………………………………………………………………
                                                  Този публичен акт
2. е подписан от …………………………………………………………………………
3. в качеството му на …………………………………………………………………
4. и е поставен печат/марка …………………………………………                                         
                                                  Заверен
 
5. в …………………………                    6.  На ………………
7. от ………………………………………………………………………………………………
8. Под № ……
9. Печат/марка                          10. Подпис: ………………………………
 
 
Органите, компетентни да поставят “апостил” върху българските публични актове са:
 
За да бъдат снабдени с “апостил” от Министерството на външните работи, българските документи трябва да са оформени съгласно действащите до момента изисквания – да имат в оригинален вид заверка с т.н. “правоъгълен щемпел за чужбина” от издаващия или съответния висшестоящ орган, както и положен до щемпела кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.
Документи, които се легализират в Министерство на външните работи:
Документите за гражданско състояние и адресна регистрация на общините, различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии, документите за образование, придобита квалификация и правоспособност; документи на НОИ, НСИ и други.
 
Това Министерство легализира актовете на съдилищата и нотариусите. То поставя апостил и върху свидетелството за съдимост.
 
2. Документи, ОСВОБОДЕНИ ОТ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
За повече информация прочетете ТУК.
 
3. Изисквания към ПРЕВОДИТЕ:
Няма задължително изискване българските документите да бъдат снабдени с превод на чужд език, за да бъдат удостоверени (легализирани) от Министерството на външните работи. Всяко заинтересовано лице може да поиска единствено да бъде извършено удостоверяване чрез “апостил” на надлежно оформения български документ.
Завереният с “апостил” документ може да бъде преведен както в България, така и в Испания.
 
 
ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
 
а) ПРЕВОДИ, НАПРАВЕНИ В БЪЛГАРИЯ:
Извършените в България преводи се признават в Испания, след като съответното дипломатическо представителство, акредитирано за нашата страна, удостовери заверката на подписа на преводача, извършена от българското Министерство на външните работи.
 
б) ПРЕВОДИ, НАПРАВЕНИ В ИСПАНИЯ:
Преводите на документи, осъществени в Испания от заклети преводачи, се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация.
Те са валидни на територията на цялата страна единствено с поставения върху тях подпис и печат на лицензирания преводач.
 
 
 
 
 
 
 
Editor de páginas web alojado en Vistaprint