Agencia Búlgaro Traducciones - Los mejores profesionales del idioma búlgaro
 
Вашите осигурителни права в БЪЛГАРИЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
Освобождаване от  здравноосигурителни вноски
 
 
 
     Онлайн справка за здравноосигурителния статус
 
 
 
 
Можете да заявите, че желаете да се освободите от внасяне на здравни вноски с подаване на Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от лица, пребиваващи в чужбина (§19И от ПЗР на ЗЗО). Основанията за освобождаване по §19И от ПЗР на ЗЗО се прилага за българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г.-31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция или офис на НАП лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Компетентна дирекция или офис на НАП за физическите лица е по постоянния им адрес. Към декларацията следва да бъдат приложени документи удостоверяващи пребиваване извън страната повече от 183 дни в годината. Един от тези документи е задграничния паспорт, но предвид, че той не е на разположение може да бъде приложен всеки друг документ , като например - Удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи, документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и други. Преценката на събраните доказателства е от компетентностите на извършващия проверката относно корекция на данните за здравен статус.   
От 01.01.2007 г. след присъединяване на България към ЕС  ако за съответните периоди сте била обхванат от системата за социална сигурност на друга държава-членка /Испания/, не сте задължено лице към НЗОК. За тези периоди основанията за освобождаване от внасяне на здравни вноски не са приложими.  За покриване на въпросните периоди без данни за здравно осигуряване следва да представите в НАП формуляр, издаден по Регламент (ЕО) № 883/2004   (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентната институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в съответната държава-членка.Ако удостоверението е издадено извън унифицираните европейски бланки, същото следва да бъде представено с превод от заклет преводач. Удостоверителният документ в едно със Заявление свободен текст за коригиране на данните в Регистър Здравен статус се подават в компетентната дирекция или офис на НАП, който за физическите лица е по постоянен адрес.
Удостоверителните документи могат да бъдат представяни периодично, но с оглед целесъобразността същите могат да бъдат подадени при окончателно завръщане в България при влизането в българската система за здравно осигуряване.
Editor de páginas web alojado en Vistaprint